VISI

模型准备&计算


           .  从曲面或实体模型产生中性层网格 

          .  自动填充孔 

          .  自动给定最佳的冲压方向 

          .  在契合面或料带Z-水平面上分析消隐 

          .  边界约束用来锁定材料沿边缘变形 

          .  材料库-常规材料


          显示结果
          .  材料重量、展平面积/周长、最小/最大变薄率%、和法兰应力 

          .  材料变薄和应力集中的彩色标识图形分析 

          .  成型动态图 

          .  曲线印痕用来维持修剪特征 

          .  针对项目文件的HTML报告首页关于智沃产品信息新闻动态服务与支持成功案例招贤纳士联系我们
地址:电话:
Copyright © ZWO TechnologyPowerd by wuxin浙ICP备14001746号-1

QQ在线客服